East South West North
Name of the Peetham Govardhana Math Sringeri Math Kalika Math Jyotir Math
Place of Location Puri (Orissa) Sringeri (Karnataka) Dwaraka (Gujarat) Badrikashrama (Uttaranchal)
Divinities Jagannatha (Purushottama, Shakti-Vrsala Vimala) Malahanikara Linga, Varaha, Shakti-Sharada Siddheshwara Shakti-Bhadra Kali Narayana Shakti-Purnagiri
Tirtha Mahodadhi (Bay of Bengal) River Tungabhadra River Gomati River Alakananda
Veda Rig Veda Yajur Veda Sama Veda Atharva Veda
Sampradaya Bhogavala Bhurivala Kitavala Nandavala
Mahavakya

प्रज्ञानंब्रह्म

(Prajnanam Brahma)

अहंब्रह्मास्मि

(Aham Brahmasmi)

तत्त्वमसि

(Tattvamasi)

अयमात्माब्रह्म

(Ayamatma Brahma)

Titles to the Pontificial Seat Aranya, Vana All the titles, particularly, Saraswati, Puri, Bharati, Aranya, Tirtha, Giri, Ashrama Tirtha, Ashrama Giri, Parvata, Sagara
First Acharya of the Peetham Sri Hastamalakacharya Sri Sureshwaracharya Sri Padmapadacharya Sri Totakacharya
Acharya Shankar Cultural Integration Trust, Tribal Museum, Shyamala Hills, Bhopal (M.P.) 462003    Phone Number: 0755-4928869, 2708451
    
Email: acharyashankarnyas@gmail.com
©2021 Statue of Oneness. Powered by CRISP